Потребител
Парола
забравена парола?

Отговор от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО по Каузата ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА-СИРАЦИ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ във Facebook

Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я

Министерски съвет

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

София 1051, ул.”Триадица” № 2 тел. 933 90 50;   факс: 980 24 15 www.sacp.government.bg

e-mail:sacp@sacp.government.bg

Изх.№……………………………..

София……………………2010г.

ДО

Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”ПРИЕМНА”

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ ДО:

АЛЕКСАНДЪР ГЕНОВ

alex_genov@abv.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

Във връзка с получено писмо от Вас по компетентност, относно инициатива в обществената мрежа – Фейсбук, свързана с подкрепата на домовете за деца лишени от родителска грижа, изразявам следното становище:

Деинституционализацията е един от основните приоритети в работата на

Държавната агенция за закрила на детето. Отглеждането на детето в семейна среда е основен принцип, който българският Закон за закрила на детето, в съответствие с Конвенцията за правата на детето на ООН,  провежда чрез система от правила и механизми (настаняване извън семейството на краен брой деца, осиновяване, приемна грижа, настаняване при близки и роднини).

Цялата реформа в областта на благосъстоянието на децата се ръководи от национални програми за закрила на детето заедно със секторни политики и планове за действие.

Въз основа на резултатите от ежегодните анализи за състоянието на специализираните институции за деца и на ефективността в работата на системата за закрила на детето през годините са приети важни политически решения и документи, чиято основна цел е намаляването на децата в институции чрез превенция на изоставянето им и реинтеграция в семейна среда, както и за подобряване на условията на живот на децата в институциите.

В края на 2009г., бе възприет изцяло нов подход за реализиране на деинституционализация на грижите за деца, която намери израз в политически документ Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Политическият документ се води от най-добрия интерес на детето, насочени към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитието на децата и реализиране на техния пълен потенциал. Финансирането на всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и услугите за деца и семейства ще бъдат осигурени от Оперативните програми на Европейския съюз или Националния бюджет и следва да се ръководят от настоящия политически документ.

В резултат на изпълнение на този политически документ, се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване броя на децата в институциите, да се достигне до пълното им закриване.

Планираните мерки са насочени към развиване на мрежа от междусекторни услуги за подкрепа на семейството, услуги за превенция от изоставянето, ранна интервенции и подкрепа на детето, както и на деца напускащи институции, семейно планиране, подкрепа на самотни майки и бъдещи родители.

Държавната агенция за закрила на детето Ви благодари за активната гражданска позиция и Ви уверява, че и за напред ще изпълнява своите ангажименти в подкрепа на правата и интересите на българските деца.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН КАМЕНОВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съгласували:

Цв. Антонова- директор дирекция „ДПД”

Г. Шуклева- нач. отдел “ СЛ”

Съставил:

Ф. Михайлова- държ. експерт “ СЛ”

09.07.2010г.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.