Потребител
Парола
забравена парола?

Речник на термините в разработването и управлението на проекти

В областта на разработването и управлението на проекти, се използва специфична терминология.  

За улеснение на тези от вас, които сега навлизат в тази професионална сфера, публикуваме кратко разяснение на основните термини.

Под Управление на проект се разбира: „Уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и управлявани дейности с дата на започване и на завършване, предприемани за постигане на цел, съответстваща на конкретни изисквания, включващ ограничения по време, цени и ресурси“.

 Термин Пояснение
Административен капацитет (Administrative capacity) Компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество.
Административно обслужване(Administrative service) Всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.
Аутсорсинг (договаряне с външен изпълнител) Разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация.
Анализ на нуждите  
(Needs assessment)
Аналитичен преглед на нуждите от обучение на определена целева група с оглед изготвянето на подходяща програма и подбора на нужния преподавателски екип
Бенефициенти (Beneficiary) Изпълнител, организация или фирма, независимо дали публични или частни, отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на операциите. В контекста на схемите за отпускане на помощи, бенефициентите са публични или частни фирми, изпълняващи индивидуален проект и получаващи финансиране, субсидия.
Бюджетна разбивка (Breakdown of prices) Подробен бюджет, представен чрез всички бюджетни пера
Верифициране Дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността.
Водещ партньор / контрактор (Project leader / contractor) Институцията, отговорна за сключването на договора с Европейската комисия и за финансовата отчетност на проекта
Възстановими разходи (Reimbursables) Платими след представяне на отчетни документи, удостоверяващи действително изразходваната сума.
Грант
(Grant)
Безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема.
Дейности (Activities) Действията (в логическа последователност), които трябва да бъдат осъществени за постигане на резултатите
Децентрализация (decentralization) Процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление.
Добро управление Прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона.
Договор с бенефициент (Contract) Подробен договор, подписан от съответната институция и бенефициента, описващ условията, при които се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на дадена операция по оперативната програма, както и правата и задълженията на страните по договора.
Доклад по сертифициране Официален писмен документ, подготвен от Управляващият орган и представен на Сертифициращия орган за всяка приоритетна ос, включително общия размер на допустимите разходи, платен от Бенефициентите при изпълнение на операциите.
Европейски фонд за регионално развитие (European regional development fund) Един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие.
Ефективност  
(Effectiveness)
Постигане на максимален резултат за вложените средства. Тя е факт, когато целите на проекта са постигнати
Ефикасност
(efficacy)
Постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Задача/цел на проекта / specific objectives
(activities project objectives)
Конкретната цел, която трябва да бъде постигната чрез изпълнението на проекта
Индикативна програма
(Indicative programme)
Включва общи насоки и принципи на сътрудничество с Европейския съюз.
Индикатор  (Indicator) Измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието, количествена мярка за постигнати резултати или изпълнени цели на проект, напр. брой или процент на обучени лица
Интегриран подход
(Integrated approach)
Метод за менажиране на проект във всичките фази на проектния цикъл
Интервенционна логика (Intervention logic (vertical logic)) Дейностите, включени в проекта, водят до очаквани резултати; резултатите водят до изпълнение на задачата на проекта; изпълнението на тази задача допринася за постигане на т.нар. общи цели
Искане за средства Официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение Орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции.
Координатор
(co-ordinator)
институция / лице, отговорни за координиране на основната работа при изпълнение на даден проект
Кохезионен фонд
(The Cohesion Fund)
Финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда.
Критерий
(Criterion)
Свойство или последица, свързани с реализацията на проект, въз основа на които се оценява успеха на проекта, напр. проект за обучение може да се оценява на базата на броя на обучените лица и финансовите средства, изразходвани за целта
Логическа рамка
(logical framework / logical matrix)
Логика на проекта; структура на проекта
Междинно звено Всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти).
Мониторинг
(Monitoring)
Редовно и изчерпателно наблюдение на финансовите средства, напредъка и резултатите от даден проект. Осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка
(Measure)
Набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП.
Национална програма за реформа Стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал.
Национална стратегическа референтна рамка Документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие.
Национално съфинансиране Съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства.
Обратна връзка
(Feedback)
Тя винаги е цел на добрия проект; такава връзка съществува, когато се наблюдават резултатите от изпълнението на дадена дейност в рамките на проект и на тази основа се прави коригиране и по-нататъшно усъвършенстване на осъществявания проект
Общи цели
(overall objectives)
Те са по-широки в сравнение с конкретната цел на проекта; други проекти също ще допринесат за изпълнението им
Одитиращ орган Единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз“ в Министерството на финансите.
Оперативна програма Документ представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР.
Оперативна съвместимост Способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание.
Оперативно споразумение Споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите.
Операция Проект или група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна програма в съответствие с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или повече бенефициенти, позволяващи постигането на целите на приоритета, към който се отнасят.
Отпусната сума
(grant)
Безвъзмездно финансиране, помощ, субсидия. Grant-схемите се използват, когато проектите са твърде малки, за да бъдат управлявани ефективно-ценово на индивидуална основа. Вместо това, се въвежда схема, която обикновено е описана детайлно в проектния фиш
Отчетност
(Accountability)
Изискване към изпълнителите на даден проект да осигуряват информация и разяснения относно целите и очакваните резултати от проекта (и особено с оглед използването на средствата) за обществеността или заинтересовани лица
Оценка
(Evaluation)
напр. за ефективността на даден проект, за качеството на услугата, която се предоставя на аудиторията, за финансовото изпълнение и финансовата целесъобразност на проект и др
Партньор
(partner)
Партньор в проект
Писмо за ангажимент
(letter of commitment)
Писмено заявление за характера на организацията, нейния финансов принос и източника на средствата
Писмо за интерес
(letter of intent)
Писмено заявление за участие в проекта от страна на даден партньор и ангажиране с определени отговорности
План график
(timeschedule)
План-график на дейностите в изпълнение на проект
Полезност
(Utility)
Много важен критерий за оценка на проект, означаващ, че определени обществени нужди са удовлетворени или дадени социално-икономически проблеми са разрешени
Право на участие
(Eligibility)
Характеристика на лица, група от хора, регион и др., която позволява участие в програма и получаване на финансово съдействие
Предположения
(Assumptions)
Важни предвидими условия, които са извън контрола и обсега на даден проект, но биха могли да повлияят върху неговото изпълнение и резултати
Предпоставки
(Preconditions)
Допълнителни външни фактори, които трябва да съществуват преди проектът да започне
Преки разходи
(Direct costs)
Платими след извършване на определена работа (в повечето случаи без да се изисква представяне на отчетни документи)
Принос в натура
(in-kind contribution)
Услуги или материален принос, които имат финансова стойност, но не се заплащат
Принос на партньора
(partner’s contribution)
Приносът „в брой“ и „в натура“ на всеки партньор
Принципът за „четирите очи” Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове.
Приоритетна ос Един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.
Проект Икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели.
Проектна фаза Етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Проектобюджет
(draft budget / estimated budget / budget breakdown)
Определяне на финансовите средства, които са необходими за реализацията на проекта, разпределени по дейности и по бюджетни пера; проектобюджетът представлява исканото финансиране
Проучване за приложимост
(Feasibility study)
прави се на базата на техническо задание, което се подготвя на етапа на първоначално разработване на проектната идея; ако резултатите от проучването са благоприятни, следва изготвяне на финансово предложение
Профил на партньора
(partner profile)
Основна информация за партньора
Публичен разход Публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи.
Публично-частно партньорство (ПЧП) В широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор – ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор.
Работен екип
(Implementation team)
Екипът, ангажиран с изпълнението на даден проект
Работна програма
(Work programme)
Включва планираните дейности, ангажираните в тях организации-партньори и сроковете за изпълнение на всяка дейност
Разпространяване на знания и опит
(dissemination of knowledge and experience)
напр. публикуване на анализи или аналитични доклади, информиране за иновационни практики, доклад на конференция
Ревизия (Audit) Проверка на основателността и редовността при използване на финансовите средства, определени за осъществяване на даден проект
Резервен фонд (непредвидени разходи)
(contingency)
Малък фонд, предназначен за покриване на разходи като банкови комисиони, разлики от валутни курсове и др.
Резултати
(outputs / results / impact)
Акцентиране върху постиженията, препоръчително чрез количествени показатели (брой на обучени, брой на консултирани, стойност на направени подобрения и др.)
Рентабилност
(Efficiency)
Тя е факт, когато целите на проекта са постигнати при разумна цена
Сведение идентифициращо партньора
(identity sheet)
Съдържа практическа информация за всеки партньор (адрес, телефон…) и описание на конкретната му роля в проекта
Сертифициране на разходи Потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган Определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.
Ситуационен анализ
(project background)
представяне на ситуацията, представляваща изходната база на проекта – анализ на същестуващите проблеми, който обуславя целите на проекта, избора на стратегия и т.н.
Система за проследяване на документите (одитна пътека) Средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване.
Стопански разходи (офис разходи)
(overheads)
По правило това са разходите, свързани с ползването на помещения при изпълнение и управление на даден проект – наем, осветление, отопление, поддръжка и др
Стратегия
(Strategy)
Подбор и степенуване на приоритетните дейности в даден проект съобразно нуждите на бенефициента, целевата група и др.
Структурни фондове
(Structural funds)
Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.
Структури на гражданското общество Социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите на национално равнище и представителните организации на работниците и служителите на национално равнище) – Неправителствени организации (екологични, благотворителни, потребителски, правозащитни, културни, образователни и други)
Съвместно действие / съвместно партньорство
(Synergy)
Два или повече проекта постигат съвкупно резултат, който е по-мащабен от резултатите, които би постигнал всеки проект поотделно
Съфинансиране
(co-financing)
Съвместно финансиране от Европейската комисия и партньорите по проекта, включващо финансиране “ в брой“ и финансиране/принос „в натура“
Териториална администрация
(Territorial administration)
Включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.
Техническа помощ Средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата.
Техническо задание
(Terms of reference)
Изискванията, определящи естеството, обема, графика и качеството на работа, при извършване на услуга или доставка от изпълнителя
Управление на човешките ресурси Процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията.
Управляващ орган на Оперативна програма Институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма.
Управляваща агенция
(managing agency)
Агенцията, на която Европейската комисия е възложила да управлява дадена програма на ЕС
Успех на проекта
(Performance)
Той е факт, когато целите на проекта са постигнати при разумна цена и при удовлетворяване нуждите от обучение, институционна подкрепа, информация и др. на бенефициента
Устойчивост
(sustainability)
Проектът е устойчив, ако осигурява ползи за целевата група/бенефициента за продължителен период, включително след приключване на финансовата помощ за проекта
Фаза на изпълнение
(Implementation phase)
Етап на осъществяване на проекта на оперативно ниво с оглед постигане на резултатите
Финансови и материални ресурси
(inputs)
Ако една от планираните дейности е изграждане или развитие на библиотека, ресурсите, необходими за това са например: закупуване на техника и на книги, осигуряване на достъп до Интернет, обучение на библиотекар, изграждане на библиотечна мрежа и закупуване на специализиран потребителски софтуеър и др.
Финансово ефективен
(Cost effective)
Проектът от гледна точка на финансовите средства, разходвани за постигане на определени резултати/продукти от него
Финансов доклад Официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период.
Фокусна група
(Focus group)
Аналитична техника, използвана при социологически и други проучвания с цел изследване, най-често в дискусия, на мнението по даден въпрос на малка група представители на определена обществена аудитория
Целева група
(
target group)
Различни обществени или професионални групи, организации или частни лица, за които е предназначен проектът – журналисти, учители, администратори в общини, младежки лидери и др. и които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите.
Целево проучване
(Case study)
Задълбочено изследване на данни и сведения, свързани с конкретен обект, напр. държава, град, регион, проект, адресат и др.
Централна администрация Включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
Цикъл на проект
(project cycle)
По правило цялостната структура на даден проект обхваща 6 основни етапа: идея, проучване за приложимост, разработване, финансиране, изпълнение и оценка
NUTS Френска абревиатура, означаваща „номенклатура на териториално-статистическите единици“. Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ – район за планиране, с NUTS IІІ – област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

 

Английско-български речник на цялата терминология в областта на Управлението на проекти, може да видите тук:  речник-термини

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.