Потребител
Парола
забравена парола?

Дефиниране на чувствителността и Риска на проекта

Оперативната роля на анализа на чувствителността е дефинирането на критичните променливи на проекта.

- Установяване на всички променливи, използвани за изчисляване на изходящите и входящите ресурси при финансовите и стопанските анализи и групиране в еднородни категории.

- Установяване на възможните детерминирано зависими променливи, които биха предизвикали изкривявания на резултатите и двойно отчитане.

- Анализ на въздействието на критичните променливи по категории и параметри с цел класифицирането им по отношение на ниска или пределна еластичност.

- Дефиниране на значимите променливи и оценка на тяхната елестичност по отношение на Вътрешната Норма на Възвращаемост и Нетната Настояща Стойност на Инвестицията и на Собствения капитал.

- Определяне на оптимистичния и песимистичния сценарий чрез дефиниране на екстремните стойности на всяка критична променлива в интервала, определен от вероятностното разпределяне.

Оперативната роля на анализа на риска е генерирането на очакваните стойности на финансовите и на стопанските показатели за изпълнение на проекта.

- Дефиниране на вероятностното разпределение на критичните променливи.

- Оценка на вероятностното разпределение на Вътрешната Норма на Възвращаемост и Нетната Настояща Стойност на Инвестицията и на Собствения капитал по проекта.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.