Потребител
Парола
забравена парола?

Финансов анализ на проекта

Финансовия Анализ се отнася за инвестиционни проекти, генериращи приходи и търсещи съфинансиране от структурните фондове на Европейския съюз.

Прави се всеобхватно изследване за финансовата целесъобразност от осъществяването и развитието на инвестиционния проект/идея.

Изследването обобщава входяща оперативна информация, изразяваща се в множество финансови отчети, прогнози, постигнати предварителни споразумения по стратегията за развитието на проекта и други подобни и дефинирани про форма финансови отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Първо.    
Да се оцени необходимостта и при оптимално миксиране да се определи размерът на:

    - исканата безвъзмездна помощ от Европейския съюз;
    - използването на други публични средства;
    - приноса на кандидата;
    - използването на заемни средства;
    - използването на евентуални преки приходи;
     за осигуряване на финансовата осъществимост на инвестиционния проект.

Второ.    
Да послужи като основа за уреждане на взаимоотношенията между Бенефициента по съфинансирането (напр. община) и Изпълнителя на инвестиционния проект (напр. търговско дужество) при предоставянето на грантовия капитал от Бенефициента на Изпълнителя по смисъла на Търговския закон и Международен счетоводен стандарт 20.

Трето.    
Да се проектира, анализира и оцени в динамика Бизнес Потенциала на Инвестиционния проект за генериране на нетен паричен поток и за покриване на плащанията по задълженията към всички кредитори, в т.ч. и по евентуалните дългосрочни заеми.

Четвърто.    
Да послужи като финансова обосновка при кандидатстване на Изпълнителя на инвестиционния проект пред банкови (напр. Европейска Инвестиционна Банка) или небанкови финансови институции за получаването на дългосрочни и краткосрочни заеми.

Пето.    
Да се установи, анализира и оцени в динамика равнището на финансовата ефективност и на корпоративната стойност чрез използването на система от показатели за финансов анализ и многовариантно бизнес-оценяване.

  

МЕТОДИКА:

Първо.    Стандартите и препоръчителните формати, дефинирани от Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА“ на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Второ.    Международните, които са и български, счетоводни стандарти за финансови отчети, приети от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. Използуват се форматите, прилагани от публичните търговски дружества в България, респ. в чужбина.

Трето.    Универсалните – от гледна точка на международно възприетата практика, стандарти за финансово проектиране, анализ и оценка на инвестиционни проекти, прилагани и от Европейската Инвестиционна Банка.

 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ за извършване на финансовия анализ

Използваният Работен Инструментариум е Система «Финансов инженеринг и бизнес оценяване» (ФИБО). ФИБО е интегрирана система за икономико-математическо моделиране, финансов инженеринг, управленско счетоводство, финансов анализ и бизнес оценяване. ФИБО е разработена и постоянно актуализирана на основата на водещите световни технологични концепции и програмни продукти, базирани на обектно ориентирани CASE tools.

 

Дейност

 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 

МЕТОДОЛОГИЯ
 • Определяне на необходимия размер на инвестицията
 • Определяне на оперативните разходи; приходи и данъци
 • Дефиниране на времевия хоризонт в годишен разрез.
 • Определяне на съвкупните разходи – на общите разходи за инвестиции и на съвкупните оперативни разходи. Уточняване на сумите на допустимите и съвкупните разходи.
 • Определяне на приходите, генерирани от проекта.
 • Дефиниране на прогнозните годишни (в определени случаи и месечни и/или тримесечни по години) Отчети за доходите, Баланси на активите и пасивите и Отчети за паричните потоци в съответствие с изискванията на МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. Оценка на остатъчната стойност на инвестицията чрез отчитане на остатъчната пазарна стойност на основния капитал и по остатъчна стойност на всички активи и пасиви.
 • ДЕТАЙЛИ ПО КАЛКУЛИРАНЕТО на ОСТАТЪЧНАТА (НЕТНАТА) БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ на Допустимите Разходи за Инвестиции към края на последната година от референтния времеви хоризонт
 • ПОГАСИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ
 • Корекция на инфлацията.
 • Проверка на финансовата устойчивост.
 • Подбор на съответния сконтов процент.
 • Определяне на главните показатели за изпълнение – Финансовата Вътрешна Норма на Възвращаемост на Инвестицията (Ф-ВНВ/И) и на Собствения капитал (Ф-ВНВ/СК), както и съответните им Финансови Нетни Сегашни Стойности.
 • Дефиниране на размера на съфинансиране.

 

Резултат Доклад за финансов анализ
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.