Потребител
Парола
забравена парола?

Подробна информация за организацията (административна)

Устав на фондацията РАЗДЕЛ II.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 7. /1/ Фондацията има за цел:

- да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения;

- опазване на културно-историческото и етнографско наследство;

- изследване на природните ресурси, в страната и в черноморския басеин;

- подпомагане внедряването и развитието на новите технологии;

- внедряване на нови технологични процеси в общински, държавни и други обществени учреждения за подобряване на технологичната среда;

- осъществяване на научна дейност и подпомагане на млади учени;

- подпомагане на българското образование, българските детски градини, училища, университети, институти и др.;

- подпомагане на талантливите деца в страната;

- подпомагане защитата правата на човека;

- подпомагане хората в неравностойно положение;

- защита и превенция срещу домашно насилие;

- осигуряване на обществено достъпна информация в България и в Европейския съюз за привличане на внимание и решаване на посочените в горните точки проблеми на обществото;

/2/ Фондацията има за предмет на дейност:

1.       Изготвяне, съгласуване, осъществяване и/или финансиране на общественополезни проекти и модели за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, науката, културата, опазване на околната среда, техниката, технологиите, и други дейности;

2.       Осъществяване на научни изследвания и проучвания с цел откриване, запазване и популяризиране на паметници на културата и обекти на историческо и културно наследство.

3.       Опазване на културно-историческото и етнографско наследство; изследване на природните ресурси, в страната и в черноморския басеин;хподпомагане внедряването и развитието на новите технологии; внедряване на нови технологични процеси в общински, държавни и други обществени учреждения за подобряване на технологичната среда; осъществяване на научна дейност и подпомагане на млади учени; подпомагане на българското образование, българските детски градини, училища, университети, институти и др.; подпомагане на талантливите деца в страната; подпомагане защитата правата на човека;

4.        Подпомагане на социално слабите, на инвалидите, лица в неравностойно положение и/или лицата, нуждаещи се от грижи;

5.        Подпомагане, консултиране и информиране на лицата станали жертви на домашно насилие;

6.        Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;

7.        Защитата на човешките права и на околната среда;

8.        Осъществяване на научни изследвания и проучвания във връзка с намиране на алтернативни източници на енергия и ефективно оползотворяване на природните ресурси;

Чл. 8. В съответствие с целите си фондацията:

1/ организира и осигурява финансирне чрез разработването и осъществяването на различни проекти, допринасящи за осъществяването на нейните цели самостоятелно или съвместно с други правителствени или неправителствени организации и институции;

2/ организира и финансира кампании с цел популяризиране на целите, заложени в устава на фондацията и привличане на общественото внимание върху актуални обществени проблеми;

3/ кандидатства за участие, с цел осигуряване финансиране и осъществяване на поставените цели в различни проекти, финансирани от бюджети на Европейски съюз, от бюджети на Държавата, общините или други международни организации.

4/ установява контакти и връзки, обменя информация със сродни организации в страната и в чужбина;

5/ създава различни фондове /чрез набиране на парични средства, дарения в имущество и др./ за проекти за подпомагане на социално слабите, инвалидите, жертвите на домашно насилие и други нуждаещи се лица;

6/ организира провеждането на конкурси за кандидатстване по различни проекти на фондацията или чрез фондацията;

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.