Потребител
Парола
забравена парола?

Консултации и подготовка на проекти за финансиране

Проектът представлява искане за безвъзмездно финансиране или съфинансиране по планирана от Вашата организация дейност. Всяка програма, схема или процедура имат заложени изисквания и критерии, както към Кандидатите, така и към проектните предложения. Успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.
Дейности:

проучване на възможностите за финансиране – какви финансиращи програми са подходящи за Вашата [...]

Проучване и изготвяне на правен анализ за текущото състояние на проекта/дружеството

Анализ на правната уредба, действаща за съответния бранш както в страната, така и в чужбина;
Анализ на предпоставките за развитие на дейността в бъдеще.

Резултат:
Доклад за анализ на нормативната база и правното състояние на проекта/дейността на дружеството

Целеполагане и структуриране на проекта/дружеството

1.   Целеполагане:     

Дефиниране на целта на проекта по отношение на обществено-икономическите ползи.
Оценка за постигане на обществено-икономическите ползи с изпълнението на проекта.
Оценка на целесъобразността на разходите по проекта за постигане на общите стопански ползи.
Анализ на преките и непреки обществено-икономически последици от проекта.
Описание на начина за измерване степента на изпълнение на проекта.
Анализ и оценка на съответствието на проекта [...]

Технико-икономически и Вариантен анализ на проекта

 

Дефиниране и представяне на достатъчно свидетелства за осъществимостта на проекта от инженерна, маркетингова, управленска, изпълнителска, екологична, финансова и други гледни точки.
 Анализ и оценка за адекватно отчитане на алтернативните варианти на проекта.

Финансов анализ на проекта

Финансовия Анализ се отнася за инвестиционни проекти, генериращи приходи и търсещи съфинансиране от структурните фондове на Европейския съюз.
Прави се всеобхватно изследване за финансовата целесъобразност от осъществяването и развитието на инвестиционния проект/идея.
Изследването обобщава входяща оперативна информация, изразяваща се в множество финансови отчети, прогнози, постигнати предварителни споразумения по стратегията за развитието на проекта и други подобни и [...]

Стопански анализ на проекта

ФАЗА 1: Корекция за фискални аспекти – дефиниране на стойността на “фискалната корекция” и на стойността на конверсионния индекс, приложим спрямо пазарните цени, засегнати от определени фискални аспекти.

 

 ФАЗА 2: Корекция на външни фактори – включване във входящите и изходящите потоци и на външните разходи и ползи, за които няма паричен поток.

 

ФАЗА 3: Определяне на коефициентите [...]

Многофакторен анализ на проекта

Определяне на критериите за оценяване.
Анализ по всеки от избраните критерии на породените от него последици.
Резултатите се представят в количествено или качествено изражение (преценка по същество).

Дефиниране на чувствителността и Риска на проекта

Оперативната роля на анализа на чувствителността е дефинирането на критичните променливи на проекта.

 Предвиждане на несигурни събития.
 Анализ и оценка на чувствителността.

- Установяване на всички променливи, използвани за изчисляване на изходящите и входящите ресурси при финансовите и стопанските анализи и групиране в еднородни категории.
- Установяване на възможните детерминирано зависими променливи, които биха предизвикали изкривявания на резултатите и [...]

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.